CASHFLOW PLUS OÜ KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

 

Üldsätted

 1. Käesolevad Cashflow Plus OÜ „Kliendiandmete töötlemise põhimõtted“ (edaspidi „Põhimõtted“) määravad kindlaks tingimused ning korra, kuidas Cashflow Plus OÜ töötleb kliendiandmeid. „Põhimõtted“ kehtivad kõikide Cashflow Plus OÜ klientide kliendiandmete töötlemisele, sh enne „Põhimõtete“ jõustumist tekkinud kliendisuhetele.
 2. Kliendiga sõlmitud lepinguga võib olla kokku lepitud täiendavaid või detailsemaid kliendiandmete töötlemise nõudeid.
 3. Cashflow Plus OÜ Töötleb Kliendiandmeid nii õigusaktidest (riigisisesed seadused, järelevalve juhendid, määrused kui ka Euroopa Liidu õigusaktid) tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks, Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks ning lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks, näiteks Kliendi poolt esitatud taotluse menetlemiseks, Kliendi nõusoleku alusel kui ka Laenuandja enda õigustatud huvide kaitseks.
 4. Astudes Kliendisuhtesse Laenuandjaga või avaldades tahet Kliendisuhtesse astuda, annab Klient Laenuandjale nõusoleku oma Kliendiandmete töötlemiseks Põhimõtetes sätestatud tingimustel ja korras.
 5. Cashflow Plus OÜ tagab kliendiandmete konfidentsiaalsuse rakendades selleks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Cashflow Plus OÜ nõuab sama ka volitatud töötlejalt.
 6. Cashflow Plus kogub andmeid järgmistel viisidel: andmed annab klient, Cashflow Plus OÜ teostab päringud avalikesse registritesse, andmed tekivad lepingu täitmisel.
 7. Juhul kui klient keeldub esitamast Cashflow Plus OÜ-le kliendiandmeid lepingu sõlmimise eelselt, võib Cashflow Plus OÜ keelduda kliendiga lepingu sõlmimisest.

 

Mõisted

Kliendiandmed on igasugune teave, mis on Laenuandjale Kliendi kohta teatavaks saanud Kliendisuhte raames (nt isikuandmed, kontaktandmed, tehingute andmed jms), sh teave, mida Laenuandja on seaduslikul teel kogunud avalikest andmebaasidest ja avalikest kanalitest või saanud Kolmandatelt isikutelt.

Klient (andmesubjekt) on isik, kes on avaldanud soovi Cashflow Plus OÜ teenuse kasutamiseks (nt esitanud taotluse lepingu sõlmimiseks) või kes kasutab või on kasutanud Cashflow Plus OÜ teenust või kes on muul viisil seotud Cashflow Plus OÜ osutatava teenusega (nt käendaja või tagatisvara omanik laenulepingus).

Töötlemine on igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming (andmetekogumine, säilitamine, kasutamine ja edastamine).

Laenuandja on Cashflow Plus OÜ

Vastutav töötleja on Cashflow Plus OÜ.

Kolmas isik on iga füüsiline ja juriidiline isik, kes ei ole Klient, Laenuandja ega Volitatud töötleja ega isik, kes võib Kliendiandmeid töödelda Vastutava töötleja või Volitatud töötleja otseses alluvuses.

Käesolevad Põhimõtted kohalduvad ulatuses, milles nad ei lähe vastuollu Teenuste tingimustega.

 

 

Andmete töötlemise üldpõhimõtted

 1. Kliendiandmete Töötlemine Cashflow Plus OÜ-s toimub Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses 2016/679 (Andmekaitse määrus), isikuandmete kaitse seaduses, muudes asjakohastes õigusaktides ning käesolevates Põhimõtetes sätestatud nõuete kohaselt. Kliendiandmete Töötlemise tingimused võivad olla kirjeldatud ka lepingutes ning muudes Laenuandjateenustega seotud dokumentides.
 2. Laenuandja rakendab organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid Kliendiandmete kaitsmise tagamiseks ning Kliendiandmete töötlemise jälgimiseks.
 3. Laenuandja töötleb Kliendiandmeid, sealhulgas avaldab neid Volitatud töötlejatele ja Kolmandatele isikutele: seaduse või muu õigusakti alusel ilma Kliendi nõusolekuta või Kliendi nõusolekul.
 4. Laenuandja kogub ning töötleb Kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik Põhimõtetes sätestatud eesmärkide saavutamiseks.
 5. Laenuandja ja tema töötajad on tulenevalt õigusaktide nõuetest ja vastavalt nendega sõlmitud töö või muule sarnasele lepingule kohustatud hoidma. Kliendiandmeid konfidentsiaalsena tähtajatult ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest. Laenuandja lubab ligipääsu Kliendiandmetele ainult vastava väljaõppe saanud töötajatele. Töötajal on õigus töödelda Kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik talle määratud tööülesannete täitmiseks.

 

Kliendiandmete koosseis ja töötlemise eesmärgid

 1. Cashflow Plus OÜ töötleb kliendiandmeid peamiselt alljärgnevatel eesmärkidel:
  1. isiklikke andmeid (nimi, isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed jne) isiku identimiseks;
  2. kontaktandmeid (telefoninumber, aadress, e-posti aadress jne) kliendile teabe ja finantsteenuse pakkumiste edastamiseks;
  3. andmed Kliendi töö, õpingute või tegevuse kohta (nt haridus, õppeasutus, töökoht, amet, kaitseväes teenimine, pensionil olemine jms), mida kasutatakse Kliendi krediidivõime hindamiseks ja Kliendile sobiva Teenuse pakkumiseks;
  4. andmeid kliendi tegevuse ja vara päritolu kohta (andmed tööandja, äritegevuse kohta jne) selleks, et tõkestada terrorismi rahastamist ja rahapesu.
  5. kliendi finantsandmeid (sissetulek, vara, kohustused, varasem maksekäitumine, võlgnevused, info kliendiga sõlmitud lepingute täitmise kohta jne) selleks, et teha kindlaks kliendi maksevõime, uurida tema tarbimisharjumusi, hinnata kliendile pakutava toote asjakohasust või sobivust ja pakkuda kliendile sobivaid finantsteenuseid;
  6. seadusest tuleneva kohustuse täitmisel saadud andmed (nt uurimisorganite, notarite, kohtutäiturite ja teiste ametiasutuste ning –isikute järelpärimistest saadud andmed, andmed Kliendi seotuse kohta rahapesu, terrorismi rahastamise või organiseeritud kuritegevusega jne), mida kasutatakse Kliendi usaldusväärsuse hindamiseks;

 

 1. Käesolevate põhimõtete punktides on esile toodud kliendiandmete töötlemise peamised eesmärgid. Lisaks nendele võib Cashflow Plus OÜ töödelda kliendiandmeid ka alljärgnevatel eesmärkidel:
  1. kui see on vajalik Laenuandja ja Kliendi vahel sõlmitud lepingu täitmiseks, lepingu täitmise tagamiseks või Laenuandja muu õigustatud huvi korral.
  2. selleks, et hallata ja täita sõlmitud lepingut. Selleks võib Cashflow Plus OÜ kontrollida lepingu alusel tehtud tehinguid ja toiminguid, uuendada kliendilt kogutud andmeid, nõuda sisse võlga jne;
  3. selleks, et korraldada kliendigruppide, toote ja teenuse turuosade ning muude finantsnäitajate statistilisi uuringuid ning analüüse;
  4. kliendi poolt esitatud andmete täiendamiseks ja kontrollimiseks, samuti lepingulise suhte loomiseks või sellega seotud otsuste tegemiseks või ning võimaliku hoolsuskohustuse täitmiseks on Laenuandjal õigus koguda Kliendi kohta andmeid Kolmandatelt isikutelt (nt töösuhte olemasolu kontroll Kliendi poolt avaldatud tööandjalt) ja Laenuandjale õiguspäraselt ligipääsetavatest andmekogudest ja avalikest allikatest (nt AS Creditinfo Eesti andmed, kinnistusraamatu andmebaas, Ametlikud Teadaanded jmt.)

 

Kliendiandmete avaldamine kolmandatele isikutele

 1. Laenuandjal on õigus edastada Kliendiandmeid (välja arvatud Isikuandmete eriliike) järgmistele Kolmandatele isikutele ja Klient ei loe seda konfidentsiaalsuse hoidmise kohustuse rikkumiseks:
  1. teenuste osutamise ja Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega seotud isikutele ja organisatsioonidele (nt käendajad, kaaslaenusaajad, garantiiandjad, tagatisvara omanikud, tõlke-, side- , IT- ja postiteenuse osutajad);
  2. andmekogude pidajatele, nt Maksehäirete registri pidajatele (nt Creditinfo) vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamise eesmärgil, samuti selleks, et teha Kolmandatele isikutele võimalikuks Kliendi maksekäitumise ja krediidivõimelisuse hindamine;
  3. nõudeõiguse loovutamisel uuele võlausaldajale;
  4. Eesti või välisriigi krediidi- ja finantseerimisasutusele vastates järelepärimisele, mille eesmärk on koguda kliendi kohta infot, et hinnata kliendi usaldusväärsust ning tõkestada terrorismi rahastamist ja rahapesu;
  5. kui Klient on rikkunud oma lepingust tulenevaid kohustusi Laenuandja ees, on Laenuandjal õigus avaldada lepingu rikkumisega seotud andmeid (võla suurus, viivispäevade arv jms) kooskõlas õigusaktidega krediidivõimelisuse hindamiseks või muul samasugusel eesmärgil Kolmandatele isikutele, samuti maksehäireregistri pidajatele, avalikustamaks lepingu rikkumise andmeid vastavates registrites. Maksehäireregistri pidajaks on AS Creditinfo Eesti (registrikood 10256137).

 

Kliendi isikuandmete säilitamine

 1. Laenuandja ei Töötle Kliendi Isikuandmeid kauem kui see on vajalik selliste andmete Töötlemise eesmärkide täitmiseks, sh õigusaktides sätestatud andmete säilitamiskohustuse täitmiseks ning enda õiguste kaitseks Kliendiga sõlmitud lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks või võimaliku vaidluse lahendamiseks.
 2. Laenuandja säilitab Kliendi Isikuandmeid üldjuhul kuni kliendisuhtest tulenevate võimalike nõuete aegumistähtaja lõppemiseni, kui õigusaktist ei tulene otsest kohustust säilitada Kliendi Isikuandmeid muu tähtaja jooksul.
 3. Kliendiandmed, mida on kogutud Kliendi nõuetekohase nõusoleku alusel säilitatakse kuni Kliendi vastavasisulise taotluseni nimetatud andmed kustutada ning Laenuandjal puudub õigustatud huvi nende edasiseks säilitamiseks.

 

Kliendi õigused andmete töötlemisel

 1. Klient võib Cashflow Plus OÜ-lt küsida enda kohta käivaid andmeid ja nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Vastava taotlusega peab klient pöörduma (vajadusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis) Cashflow Plus OÜ poole;
 2. Cashflow Plus OÜ vastab esitatud taotlusele õigusaktidega ettenähtud tähtajal, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul, arvestades taotluse saamise päevast. Kui enne vastuse koostamist on vaja asjaolusid põhjalikumalt selgitada ja kontrollida, võib Cashflow Plus OÜ vastamise tähtaega pikendada;
 3. Kliendil on õigus saada Laenuandjalt teavet Kolmandate isikute kohta, kellele Kliendi Kliendiandmeid on edastatud või lubatud edastada;
 4. Kliendil on õigus nõuda nõuda Laenuandjalt Kliendiandmete parandamist;
 5. Klient võib nõuda Cashflow Plus OÜ-lt oma andmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, v.a juhul, kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb õigusaktist või kui see on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või täitmise tagamiseks;
 6. Kliendil on õigus nõuda Laenuandjalt Kliendiandmete töötlemise lõpetamist;
 7. Klient võib piirata oma andmete töötlemist Cashflow Plus OÜ poolt isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 18 toodud juhtude;
 8. Klient võib Kliendiandmete töötlemise kohta selgituste saamiseks või kaebuste esitamiseks pöörduda Laenuandja andmekaitsespetsialisti poole aadressil info@cfplus.ee;
 9. Kliendil on tema õiguste rikkumise korral igal ajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole;
 10. Kui tuvastatakse, et Kliendiandmete töötlemisel on rikutud Kliendi õigusi, on Kliendil õigus nõuda talle rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist seaduses sätestatud alusel ja korras;

 

 

Isikuandmete kogumine toimub kliendi nõusolekul alljärgnevatel viisidel:

 1. Kontaktandmete sisestamisel läbi kontaktivormi (sh nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebisaidil või meie esinduses
 2. Küpsiste (cookie) kaudu

 

Küpsised:

Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutab Cashflow Plus OÜ veebileht küpsiseid ehk cookie’sid.

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogi. Juhul kui kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised . Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavaid toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised .

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam kasutajale kättesaadavad olla.

 

Teie andmete turvalisus:

Kasutame oma www.cfplus.ee lehel SSL sertifikaate, mis teevad teie kasutajaandmed turvaliseks. Teie kasutajaandmed on krüpteeritud. Majutame oma lehe serverid usaldusväärse teenuspakkuja pool.

 

Alaealised

www.cfplus.ee soovitab kőikidel vanematel ja eestkostjatel őpetada oma lastele ohutult ja vastutusrikkalt kasutama oma isiklikke andmeid internetis. Alaealised ei tohiks edastada isiklikke andmeid kodulehekülgedele ilma vanemate vői eestkostjate loata. www.cfplus.ee ei kavatse kunagi koguda teadlikult isiklikke andmeid alaealistelt, vői kasutada seda mingil moel, vői avalikustada seda kolmandatele isikutele ilma loata.

 

Kliendiandmete töötlemise põhimõtete muutmine

Laenuandjal on õigus Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, arvestades õigusaktides sätestatut;

Laenuandja teavitab Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtete muutmisest Klienti ette Laenuandja kodulehel nähtavale kohale pandud teatega või muul viisil (nt e-kirja teel) vähemalt viieteist (15) päeva enne muudatuste jõustumist.

 

Õigus informatsioonile:

Kui Teil tekib küsimusi meie privaatsuse kaitsepoliitika vői Teie isiklike andmete töötlemise suhtes, kontakteeruge julgelt meie e-maili teel info@cfplus.ee

Peale päringut informeeritakse kirjalikult ja kooskõlas rakenduvate õigusaktidega – milliseid teie isiklikke andmeid, kui üldse, koguti Teie külastuse ajal www.cfplus.ee veebilehel.

 

Cashflow Plus OÜ

Wismari 43-2, 10136, Tallinn
Registri number: 14215193

E-Mail: info@cfplus.ee

Web: www.cfplus.ee